Sasha Velour - Smoke & Mirrors @ Bord Gais Energy Theatre